Vizsgaszabályzat

1  A jelentkezés és a vizsgára bocsátás feltételei

1.1         A KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgára és a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgára a KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont honlapján (www.kitex.hu) – lehet bármelyik vizsgahelyünkre jelentkezni. A vizsgára az jelentkezhet, aki a jelentkezés naptári évében a 14. életévét betölti. A vizsgára jelentkezés online történik, amely a vizsgadíj beérkezésével válik érvényessé. A jelentkezést akkor aktiváljuk, amikor a vizsgadíj a Vizsgaközpont számlájára megérkezik.

1.2         Angol és német nyelvből alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokú (C1) nyelvvizsgára lehet jelentkezni az előre meghirdetett időpontokra. Alap- (B1) és felsőfokú (C1) nyelvvizsgát kizárólag a januári nyelvvizsgaidőszakban lehet tenni a Vizsgaközpontban.

1.3         A jelentkezéskor megadott adatok valódiságáért a vizsgázó a felelős. A Vizsgaközpont a vizsgázó személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) megfelelően, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelési szabályzatunk, amelyben részletesen informálódhat az adatok kezeléséről az alábbi webes felületen érhető el folyamatosan: http://www.kitex.hu/adatkezeles.html

1.4         A vizsgadíj befizetése banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet.

1.5         A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyszínéről a Vizsgaközpont honlapjáról (www.kitex.hu) elérhető saját online vizsgázói oldalán tud tájékozódni. A beosztás utólag nem módosítható.

1.6         A fogyatékkal élők a vizsgázásra vonatkozó speciális kérésüket a vizsgára jelentkezéssel egy időben, írásban nyújthatják be a Vizsgaközpontba a megfelelő orvosi szakvélemény csatolásával. A szakvéleményről a www.kitex.hu honlapon található információ.

2  A vizsgán szükséges dokumentumok

2.1         A személyazonosság igazolásához érvényes okmány szükséges (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél vagy új típusú vezetői engedély). A vizsgán azzal az okmánnyal kell megjelenni, amelynek adatait a vizsgázó a jelentkezéskor feltüntette.

2.2         A személyazonosság igazolásához szükséges okmány hiányában nem lehet vizsgázni.

3  Az írásbeli vizsga

3.1         Az írásbeli vizsgák pontos leírása megtalálható a www.kitex.hu honlapon. Az írásbeli vizsgák valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon, azonos időpontban kerülnek megrendezésre.

3.2         A kiírt kezdési időpont után 10 perccel vizsgázó már nem engedhető be. A 10 percnél többet késő vizsgázó beengedésére csak a Vizsgaközpont vezetője adhat engedélyt. Ebben az esetben a vizsgázónak írásban nyilatkoznia kell arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a vizsgadolgozat elkészítésére kevesebb idő áll rendelkezésére.

3.3         Az írásbeli vizsgán a vizsgázók meghatározott rendben ülnek. A vizsga menetéről és szabályozásáról a vizsga megnyitása után részletes magyar nyelvű tájékoztatás hangzik el.
Az írott szöveg értése vizsgarész közben a vizsgázók nem hagyhatják el a vizsgatermet.
A feladat megírásához szótár nem használható.
Az íráskészség feladatok megoldásához nyomtatott szótár vagy szógyűjtemény használható. A két vizsgarész között nincs szünet.
Az íráskészség vizsgarész első 30 percében egyszerre egy vizsgázó, rövid időre elhagyhatja a vizsgatermet. A dolgozat megírására rendelkezésre álló idő leteltével a vizsgafelügyelő felszólítja a vizsgázókat, hogy fejezzék be a munkát. A vizsgázók egyesével átadják dolgozatukat a vizsgafelügyelőnek. A vizsga befejezése előtt dolgozatot beadni nem lehet.

4   A szóbeli vizsga

4.1         A szóbeli vizsgák pontos leírása megtalálható a www.kitex.hu honlapon. A beszédértést mérő vizsga valamennyi vizsgahelyen egyszerre, a Vizsgaközpont által megadott időpontban, az írásbeli vizsgával egy napon kerül megrendezésre. A kiírt kezdési időpont után vizsgázó már nem engedhető be. A beszédértés mérésére szolgáló feladat megoldása CD lejátszóval felszerelt tantermekben történik. A vizsga menetéről és szabályozásáról a vizsga megnyitása után részletes magyar nyelvű tájékoztatás hangzik el.

4.2         A beszédkészséget mérő vizsga az írásbeli vizsgát követő három héten belül - vasárnap és állami ünnepnapok kivételével - bármely napra eshet.

4.3         A beszédkészség vizsgáról a vizsgázók erre vonatkozó beleegyezése alapján hangfelvétel készül. A vizsgázók az online jelentkezéskor nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak-e a vizsgán a hangfelvétel készítéséhez. Ez a nyilatkozat később már nem módosítható. Amennyiben a vizsgázó nem járul hozzá, úgy a beszédkészség vizsgarészt kizárólag a Vizsgaközpontban (Budapesten), három főből álló vizsgabizottság előtt teheti le, és felülvizsgálat esetén nem kérheti a vizsgarész újraértékelését.

4.4         A beszédkészséget mérő vizsga során a két, illetve - a hangfelvételhez hozzá nem járuló vizsgázók esetén - három főből álló vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg. A vizsgán hospitáló és/vagy szakmai felügyeletet gyakorló látogató is jelen lehet a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

4.5         Nem vehet részt a vizsgáztatásban az adott vizsgázót felkészítő oktató, illetve a jogszabály által megjelölt hozzátartozó.

5  A vizsga szabályainak megsértéséhez fűződő következmények

A vizsgázó társaitól származó vagy külső segítséget nem vehet igénybe. Ha a felügyelő a vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó (illetve segítői) dolgozatát, ráírja az elvétel pontos időpontját és aláírja, valamint jegyzőkönyvet készít a szabálytalanságról. Az esetről értesíti a Vizsgaközpont vezetőjét, aki döntést hozhat arról, hogy a vizsgázó (illetve segítője) az adott vizsgát nem folytathatja, a termet el kell hagynia.
A vizsgát csak a következő vizsgaidőszakban, új jelentkezés elküldésével, a teljes vizsgadíj újbóli befizetésével ismételheti meg.

6  Eredmények közzététele, megtekintés, meghallgatás

6.1         A vizsgák letétele után 30 napon belül a Vizsgaközpont közzé teszi az eredményeket, amelyekről a vizsgázók elektronikus úton tájékozódhatnak a saját vizsgázói oldalukon. A vizsga eredményéről a Vizsgaközpont telefonon nem ad felvilágosítást.

6.2         A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont nem állít ki igazolást.

6.3         A megtekintés, meghallgatás a Vizsgaközpontban előzetes bejelentkezés alapján zajlik (1106 Budapest, Fehér út 1. B. lépcsőház V. em.).
Az írásban teljesített nyelvvizsga feladataikat a vizsgázók a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval együtt megtekinthetik, ugyanez vonatkozik a szóbeli vizsga beszédértés teljesítmény értékelésére is. A vizsgázók kézzel (ceruzával) másolatot, jegyzetet készíthetnek a saját megoldásaikról. Egy időpontban egyszerre hat fő vehet részt a megtekintésen, amely a Vizsgaközpont által meghatározott és közölt időtartamon belül zajlik. A megtekintés időtartama 45 perc. A megtekintésre az online vizsgázói oldalukon jelentkezhetnek a vizsgázók.
A beszédkészség vizsgarész meghallgatása előzetes, a vizsgaeredmény közzétételétől számított 3 munkanapokon belül e-mailen () történő bejelentkezést követően az előre megadott napokon és időpontokban a Vizsgaközpontban történik. A meghallgatás időtartama 30 perc.
30 perces intervallumra maximum 4 fő jelentkezhet. A vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése után a saját beszédkészség vizsgájának hanganyagát egyszer meghallgathatja és erről ceruzával jegyzetet készíthet.
A megtekintésére, meghallgatásra kizárólag a Vizsgaközpont által meghatározott időpontokban és helyszínen, az adott vizsgaidőszakon belül van lehetőség.
Kiskorú vizsgázó esetében a szülő, illetve gondviselő is megtekintheti a dolgozatot.

7  Felülvizsgálat

7.1         Vizsgaközpontunk a 33/2014. (II. 18) Korm. rendelet által módosított 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4 § (3) alapján jár el.
Az eredmény közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
A beküldendő kérelem a http://www.kitex.hu/nyomtatvanyok.html oldalon található.
A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el.
Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében a jogerős döntés közlésétől számított tizenöt napon belül köteles a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a Felülvizsgálati kérelem tárgya a vizsgadolgozat újraértékelése, a kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a vizsgázó csatolja az 6.000 Ft eljárási díj befizetéséről szóló igazolást.

7.2         Ha a vizsgázó a vizsga körülményeit nem találja megfelelőnek, akkor a vizsga napján ott a helyszínen emelhet kifogást. Közvetlenül a vizsgát követően a vizsgafelügyelőknek, illetve a vizsgáztató tanároknak ezt jegyzőkönyvbe kell venniük, amelyet rajtuk kívül a vizsgázó is aláír. A vizsgakörülmények miatti panaszt a Vizsgaközpont vezetője a felvett jegyzőkönyv alapján bírálja el.

8  Vizsgadíj, -halasztás, -díjvisszatérítés

8.1         A vizsgadíj megállapítása a Vizsgaközpont feladata. Az aktuális vizsgadíjakról információ a www.kitex.hu honlapon található.
Amennyiben a vizsgázó nem jelenik meg a vizsgán, a befizetett vizsgadíjat a Vizsgaközpont nem téríti vissza. Kivételt képez ez alól, ha a vizsgázó az első vizsgaesemény előtt legkésőbb 48 órával a 8.2. pontban leírt feltételekkel kéri a vizsga halasztását, vagy a 8.3. pontban leírt módon a vizsgadíj visszatérítését.
A beküldendő kérelmek a következő oldalon találhatóak: http://www.kitex.hu/nyomtatvanyok.html

8.2         A vizsga halasztása
Halasztás az első vizsgaesemény előtt legkésőbb 48 órával kérhető. Ebben az esetben a befizetett vizsgadíjat 5.000 Ft-os regisztrációs díj levonása után a következő vizsgaidőszakban beszámítjuk. A vizsgázónak a következő vizsgajelentkezés során csak a regisztrációs díjat kell befizetnie. A vizsgadíj beszámítására egy alkalommal nyílik lehetőség.

8.3         A vizsga lemondása, vizsgadíjdíj visszatérítése
A vizsgára való jelentkezés határidejének lejárta előtt 3.000 Ft-os kezelési költség levonása után a befizetett vizsgadíjat visszatérítjük.
Az első vizsgaesemény előtt legkésőbb 48 órával visszaigényelhető a befizetett vizsgadíj 50 %-a. Ezt követően vizsgadíj visszatérítésére már nincs mód.

9   Vizsgabizonyítványok

9.1         A sikeres nyelvvizsgáról a Vizsgaközpont a vizsgaeseménytől számított 60 napon belül nyelvvizsga-bizonyítványt bocsát ki a vizsgázó részére.

9.2         Bizonyítvány újranyomtatása kizárólag akkor lehetséges, ha a vizsgázó nevében hiba van, de ez nem vonatkozik a második keresztnév hiányára. Új bizonyítvány névváltozás miatt kizárólag nem-váltás esetében kérhető.
Újranyomtatást az 1 évnél nem régebben kiállított bizonyítvány esetében lehet kérni a hibás bizonyítvány Vizsgaközpontban való leadásával.
Amennyiben a születési hely vagy idő téves, akkor a bizonyítványhoz csatolandó hatósági igazolást az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állít ki.
A vizsgázók adatainak kezelésére a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai az irányadók.

10  Záró intézkedés

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a 33/2014. (II. 18) Korm. rendelet által módosított 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról az irányadó.