Nyelvi íráskészség

Mielőtt elkezdi a felkészülést, először a kiválasztott KITEX nyelvvizsga követelményeit, feladattípusait, vizsgatémáit és értékelési skáláit ismerje meg, miután letöltötte a megfelelő tájékoztatónkat innen: B1 alapfok,  B2 középfok,  C1 felsőfok

Tanácsok a felkészüléshez
Válasszon olyan tankönyvet, amely fejleszti az íráskészséget is, és amely mintákat ad a különböző üzleti levelek (pl. ajánlattétel, információnyújtás, panasztétel, panaszkezelés stb.) és az üzleti életben előforduló egyéb szövegek (pl. újságcikk, promóciós cikk, beszámoló, javaslat, reklámkiadvány, prospektus stb.) megírásához!

Alaposan tanulmányozza át a tankönyvekben megadott mintaszövegeket; vizsgálja meg felépítésüket, elrendezésüket, jellemző kifejezéseiket, stílusukat!

Sajátítsa el minden levél- és szövegtípushoz néhány tipikus kifejezést! Ezek sokszor bonyolultabb kifejezések, amelyeket egy nyelvtanuló nem használna magától, ezért pontosan kell őket megtanulni ismerve jelentésüket és használatukat is!

Nem helyes, ha először magyarul próbál megoldani egy feladatot, majd azt fordítja le. Próbáljon rögtön az adott idegen nyelven gondolkodni, a már ismert nyelvi eszközöket, fordulatokat használva!

Kísérletezze ki, mi legjobb módszer számodra a fogalmazási feladatok megoldásához: Vázlatot írni? Piszkozatot írni? Előtte ötleteket gyűjteni? Szavakat, kifejezéseket gyűjteni? Ha igen, azokat hogyan lehet jól elrendezni? Mindezek mellett nagyon fontos tudnia, hogy mennyi időt vesz mindez igénybe.

Gyakoroljon előre megadott hosszúságú szövegeket írni! Fogalmazási  feladatokban mindig számolja meg, hány szót írt, hogy lássa, mennyit szokott írni, és ehhez képest milyen hosszú egy 100, 150 vagy 200 szavas szöveg, amit a vizsgán kérünk. Fontos, hogy hozzászokjon a KITEX vizsgán követelt szöveghosszúsághoz.

A kijavított írásbeli munkáiban mindig figyelje meg a típushibáidat! Ha felfedez egy típushibát, érdemes néhány nyelvtani feladattal begyakorolni a használatát. Ezután rendszeresen ellenőrizni kell az írásaiban, hogy sikerült-e kiiktatnia a konzekvensen ugyanúgy elkövetett hibákat!

Tanulmányozza át a KITEX Írásbeli értékelő skáláját. Ebből megtudhatja, mi mindenre kell figyelnie, mikor megold egy-egy írásbeli feladatot.

A nyelvvizsga előtt oldjon meg pár vizsgafeladatsort is oly módon, hogy az tükrözze a valódi vizsgahelyzetet (adott idő alatt, csak nyomtatott szótár segítségével, stb.)! Ha van rá lehetőséged, kérd meg a tanárod, hogy a KITEX Írásbeli értékelő skálája segítségével próbálja meg értékelni a dolgozatod.

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Figyelmesen olvassa el a feladat utasításait, akár többször is! Nagyon fontos, hogy mindent pontosan megértsen! Ha részben vagy teljesen félreérti a feladatot, akkor csak részben vagy esetleg egyáltalán nem lehet a dolgozatát értékelni.

A feladat pontokba szedve jelöli, miről kell írnia a szövegben. Fontos, hogy ezen irányító szempontok mindegyikét dolgozza ki! Azt, hogy pontosan milyen mennyiségű szöveg elegendő egy-egy irányító szempont kidolgozásához, nem lehet pontosan meghatározni, hisz ez függ a témától. A megfelelő kidolgozás minimális követelménye az, hogy saját gondolatait hozzáadva, több sorban és mondatban írjon az adott pontról.

Ne próbáljon másról írni, mint amit a feladat kér, mert az ilyen szövegrészek nem értékelhetők!

A feladat elolvasása után célszerű ötleteket gyűjteni a megoldáshoz, majd vázlatot készíteni. Erre van hely a feladatlapon. Ide gyűjthet szavakat, kifejezéseket is. Írhat piszkozatot is, ha szükségét érzi, és biztos vagy benne, hogy belefér az idejébe. A végleges változatot külön megoldólapra kell írni, és csak az odaírt szöveget értékeljük!

Ne írjon kevesebbet az előírt szószámnál, mert azzal is pontokat veszít! A levél esetében a szavak számába csak a levél törzse számít bele, a címek és a dátum nem. Ha hosszabb levelet ír az előírt szószámnál, az nem baj. Általában jobb inkább az előírt szószám felső határát megcélozni (középfokon 200 szót). Így nagyobb a valószínűsége annak, hogy mindenről elegendő mennyiséget ír, illetve hogy változatos nyelvtani szerkezeteket és bő szókincset használ.

Mutassa meg a nyelvi felkészültségét, használjon változatos nyelvtani és mondatszerkezeteket, szakszavakat, kötőszavakat stb.!

A szövegek mindig tartalmazzanak megfelelő bevezetést és befejezést!

Törekedjen a szöveg megfelelő tagolására. Gondolatait logikusan rendezze bekezdésekbe: egy bekezdés egy gondolat kifejtését tartalmazza! Fontos, hogy a bekezdések száma ne legyen se túl sok, se túl kevés. Nem helyes az az elterjedőben lévő gyakorlat, mely szerint minden mondat új bekezdésbe kerül.

A bekezdések vizuálisan is jól különüljenek el egymástól. Ezt úgy érheti el, hogy egy-egy sort kihagy a bekezdések között, illetve az angol nyelvben úgy is, hogy beljebb kezdjük őket.

Bár használhatsz nyomtatott szótárt, elsősorban meglévő szókincsére támaszkodjon! A szótárazás ugyanis sok időt vesz igénybe, ráadásul a szótár nem mindig a megfelelő szót adja meg, illetve több szót ad meg, amelyekből csak egyik megfelelő (utóbbi esetben az egynyelvű szótár jelentés-meghatározása segíthet a választásban).

Törekedjen az olvasható írásra és az egyértelmű javításra!

Ossza be jól a rendelkezésére álló időt! Egy-egy feladatra a középfokú vizsgán kb. 45 perc jut. Nem biztos, hogy ez elég arra, hogy egy teljes piszkozatot átmásoljon. Hagyjon időt a két szöveg átolvasására is!

1. feladat: Üzleti levél
Fontos, hogy a szöveg eleget tegyen a hivatalos levél formális követelményeinek. Ehhez tudnod kell, hova és hogyan kerüljenek a különböző nevek és címek, a dátum, mi a helyes megszólítás és elköszönés, stb. A szükséges neveket és címeket a feladat megadja, azokon változtatni nem kell.

Ügyelj a levél stílusára is! Üzleti levélben nem lehetnek beszélt nyelvi fordulatok, szleng kifejezések, az angol nyelvben összevont alakok sem, és a levélnek kellően udvariasnak kell lennie.

2. feladat: Leíró szövegalkotás
Ebben a feladatban nem levelet, hanem valamilyen az üzleti életben előforduló más típusú szöveget kell írnia (pl. újságcikket, promóciós cikket, beszámolót, javaslatot, reklámkiadványba vagy prospektusba illő szöveget stb.).

A szövegtípusok egy részét a levélhez hasonlóan hivatalos stílusban kell megírni, de előfordulhat olyan szövegtípus is, ahol informálisabb stílus is elfogadható, pl. egy reklámkiadvány esetében. Lényeg, hogy mindig legyen következetes a választott stílus alkalmazásában!

Egyes szövegtípusokra (pl. a beszámolóra, javaslatra) jellemző lehet, hogy a szöveg címmel, illetve a szöveg egyes részei alcímmel rendelkeznek. Ezek használatával a szöveg tagoltabb, áttekinthetőbb és könnyebben követhető lesz.

Levél és fogalmazás
Az írásbeli dolgozatok mindegyikét két tanár is értékeli. Ezt először külön-külön teszik, majd közösen adják a végleges pontszámokat. Az értékelés folyamán nem írnak bele a dolgozatba, így elkerülhető, hogy esetlegesen befolyásolják a következő javító tanár munkáját.

Az értékeléshez egy táblázat formájában megjelenített értékelő skálát használunk. Minden dolgozatot 4 szempont szerint pontozunk, melyek a következők: megfelelőség, mennyiség; koherencia; nyelvhelyesség, szókincs. Ezek mindegyikére 0-5 pont adható. Tehát az elérhető pontszám feladatonként 4x5=20 pont. Az íráskészség vizsgarészben így összesen 2x20=40 pont (=100%) érhető el.

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK RÉSZLETES MAGYARÁZATA

Megfelelőség, mennyiség
Itt elsősorban az írásmű tartalmát és hosszát értékeljük. Megnézzük, hogy pontosan megértette-e a vizsgázó a feladatot, és kifejtette-e valamennyi (tehát középfokon mind a 4 irányító szempontot. Ha igen, akkor azt megfelelő tartalommal és hosszúságban, önálló gondolatokat is hozzáadva tette-e. Itt értékeljük a dolgozat stílusát is: pl. kellően udvarias, hivatalos, rábeszélő vagy éppen semleges, tárgyilagos hangvételű-e stb. Ellenőrizzük továbbá azt, hogy betartotta-e a vizsgázó az adott szövegfajta szabályait: pl. levélben megfelelő helyre és helyesen írta-e a címeket, megszólítást, dátumot stb.

Koherencia
Itt azt vizsgáljuk, mennyire jól felépített a dolgozat. Akkor kapható magas pontszám, ha abban jól követhető a gondolatmenet, és a mondatok között jól érezhető az összefüggés. Ehhez szükség van többféle kötőszóra és egyéb, a szöveget összetartó szó és kifejezés használatára, továbbá a névmások helyes alkalmazására. Fontos továbbá, hogy a szöveg legyen helyesen tagolt, tartalmazzon egyértelműen elkülönülő bekezdéseket, legyen bevezetése és befejezése is.

Nyelvhelyesség
Magas pontszám jár a hosszabb összetett mondatokért, a nyelvtani szerkezetek változatos használatáért, melyek között bonyolultabb, hosszabb szerkezetek is vannak. Fontos, hogy ezekben a mondatokban kevés hiba legyen, és ha mégis előfordul néhány, azok ne akadályozzák a szöveg megértését.

Szókincs
A szókincset az alapján értékeljük, mennyire helyes és mennyire változatos az a létrehozott szövegben. Tekintve, hogy a KITEX nyelvvizsga szakmai nyelvvizsga, törekedni kell az arra alkalmas helyeken a szakszavak használatára, továbbá a szóhasználat alkalmazkodjon a szöveg céljához és a stílusához (pl. egy hivatalos levélben ne legyenek köznyelvi kifejezések stb.). Emellett használjon rokon értelmű szavakat a zavaró szóismétlések helyett!