Olvasáskészség

Mielőtt elkezdi a felkészülést, először a kiválasztott KITEX nyelvvizsga követelményeit, feladattípusait, vizsgatémáit és értékelési skáláit ismerje meg, miután letöltötte a megfelelő tájékoztatónkat innen: B1 alapfok,  B2 középfok,  C1 felsőfok

Tanácsok a felkészüléshez
A felkészülésben sokat segít, ha gyakran olvas idegen nyelven. Ezt megteheti egyrészt olyan tankönyvből, amely szisztematikusan fejleszti az olvasáskészséget. Emellett fontos, hogy rendszeresen találkozzon eredeti (nem konkrétan nyelvtanuláshoz szánt) idegen nyelvű szövegekkel, melyek szakmai lapokból, vagy szakmai témájú internetes oldalakról származnak.

Elsősorban ne az legyen a cél, hogy mindent megértsen, mert ez elveheti a kedvét. Ne kezdje el kiszótározni az egész szöveget! Próbálja meg megérteni az olvasott szöveg lényegét úgy, hogy nem vagy csak ritkán nyúl szótárhoz.

A nyelvtanulás során oldjon meg olyan feladatokat, amelyhez nem szükséges a szöveg egészét megértenie, csak amennyi a feladat megoldásához kell. Ez sikerélményhez fogja juttatni. Természetesen a feladat megoldása után érdemes alaposabban is megvizsgálni a szöveget, tisztázni az ismeretlen szavak és nyelvtani szerkezetek jelentését, és elemezni, miért okozott egy-egy rész megértése nehézséget.

Bármilyen szöveget is olvas és nem érti valamelyik szót, próbálja meg kikövetkeztetni a szövegből, mit jelenthet! Sokszor elég, ha ez megközelítőleg sikerül. Szótár segítségével ellenőrizze, jól tippelt-e!

A nyelvvizsga előtt oldjon meg néhány vizsgafeladatsort úgy, hogy az tükrözze a valódi vizsgahelyzetet (az adott időkeretet betartva, minden segédeszköz nélkül, stb.)!

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Olvassa el figyelmesen a feladat utasításait! Ebből nemcsak azt tudja meg, mi a feladat, hanem sokszor információt kaphat a szöveg témájáról, forrásáról is.

Először mindig olvassa el a teljes szöveget! Ezt megteheti többször is, mivel az időkeret ezt lehetővé teszi. Célszerű csak akkor hozzáfogni a feladat megoldásához, ha a szöveg lényegét már megértette.

Először próbálja önállóan megoldani a példát! Ez segít ráhangolódni a feladatra. A példa egyben megmutatja azt is, hova és hogyan kell majd írnia a megoldást.

Ebben a vizsgarészben tilos szótárt használni. Ne aggódjon, ha nem ért meg mindent a szövegben! A feladat megoldásához általában nem kell mindent szót megérteni.

Ha egy-egy szót vagy szövegrészt nem ért meg, de azt fontosnak érzi, akkor próbálja a jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni.

Ha nem tudja a választ, tippeljen! Soha ne hagyjon egyetlen kérdést sem megválaszolatlanul!

A feladat megoldásakor a feladatlapon célszerű dolgozni. Ide bármit írhat (bármilyen íróeszközzel), jegyzetelhet és itt bele is javíthat abba, amit leírt. Csak akkor vezesse át a válaszait a megoldólapra, ha már végzett az adott feladat megoldásával. Ezt nagyon figyelmesen és a megadott módon tegye, mert itt már nem fogadhatóak el javítások!

A nyelvvizsga előtt oldjon meg néhány vizsgafeladatsort úgy, hogy az tükrözze a valódi vizsgahelyzetet (adott idő alatt, minden segédeszköz nélkül, stb.).

1. feladat: Hiányos szöveg kiegészítése megadott szókészletből
A hiányos szövegbe beillesztett szónak mind jelentésében, mind nyelvtanilag illenie kell az adott helyre. Egy főnév esetében pl. célszerű ellenőrizni, egyes vagy többes számú szó illik-e a mondatba, van-e megadott határozatlan névelő előtte, stb.

Fontos, hogy ne csak arra a szövegrészre figyeljen, ami a hiányzó szó előtt áll, hanem arra is, ami utána következik! A kiválasztott szó teljesen a szövegkörnyezetbe illő legyen.

Ha egy szót már felhasznált, akkor se húzza át, mert lehet, hogy tévedett és akkor egy helyett két hibája lesz. Minden kitöltendő helynél az összes megadott szóból válasszon!

Ha minden helyre választott már egy szót, még egyszer olvassa el a szöveget és ellenőrizze, hogy értelmes, logikus és nyelvileg helyes szöveget kapott-e így!

2. feladat: Szövegből kivett mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása
A beillesztett mondatnak vagy tagmondatnak jelentés tekintetében és nyelvtanilag is illenie kell az adott helyre. A megfelelő mondat kiválasztásánál a szöveg tartalmán kívül sokat segít, ha megfigyeli a szövegkohéziós eszközöket (kötőszavakat, névmásokat, névelőhasználatot, stb.) és ha ismeri, hogyan szokott egy-egy szöveg felépülni.

Néhány példa: Ha egy mondat egy példát vagy egy indoklást tartalmaz, akkor előtte egy állításnak kellett állnia. Ha egy személyes névmás található egy mondatban, az előző mondatból/mondatokból világosnak kell lennie, kiről van szó.

Ha egy (tag)mondatot már felhasznált, akkor se húzza át! Ha esetlegesen tévedett, akkor egy helyett két hibája lesz. Minden kitöltendő helynél az összes megadott (tag)mondatból válasszon!

Ha minden kitöltendő helyre választott egy-egy (tag)mondatot, még egyszer olvassa el a szöveget és ellenőrizze értelmes, logikus és nyelvileg helyes szöveget kapott-e így!

3. feladat: Feleletválasztás
A kérdéseket mindig abban a sorrendben adja meg a feladat, amilyen sorrendben a szövegben elhangzanak a válaszok. Kivétel lehet ez alól az utolsó egy esetleg két kérdés, amelyek megválaszolásához szükség lehet az egész szöveg lényegének megértésére (pl. rákérdezhet az adott kérdés a szöveg témájára, céljára, célközönségére, forrására, hangvételére, címére, stb.).

Ha elolvasta az adott kérdést, keresse meg a szövegnek azt a részét, amelyre az vonatkozik! Ez általában egy vagy két bekezdés.

Figyelmesen olvassa el a válaszlehetőségeket! Vigyázzon, a rossz válaszok sokszor becsapósak lehetnek, mert hasonlóan hangzanak ahhoz, amit olvasni lehet, esetleg ugyanazokat a szavakat tartalmazzák! A helyes válasz viszont sokszor más megfogalmazásban, más szavakkal található a szövegben. Figyeljen a részletekre! Sokszor egy-egy szón vagy kifejezésen múlik, hogy egy állítás igaz vagy hamis.

Mindig csak egy helyes válasz van. Soha ne jelöljön meg egynél több választ, mert nem fog pontot kapni még akkor sem, ha közülük az egyik helyes!